สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวรมยาณี ลอยเมฆ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน