สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสุรสีห์ สัจจาพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนูร์อัลวานี มอลอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนุชจรี รัตณบุตรศรี
พนักงานราชการ

นางสาวนาตียะห์ อิทธิพลสกุล
พนักงานราชการ

นางสาวอุบลวรรณ เพชรห้วยลึก
ลูกจ้างชั่วคราว