สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวโชติกา ปากา
พนักงานราชการ

นายบิสมี ลาเต๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางกุลรภัส เพชรยอด
นักทรัพยากรบุคคล