สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวฐิตาภรณ์ ใจดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวณัฐชยา วงศ์ประดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

นางสาวรัชชประภา รังไสย์
พนักงานราชการ

นางสาวศิริวรรณ สุวรรณโซะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวฐิติมา หลวงจู
ลูกจ้างชั่วคราว