สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางศรัณย์รัชต์ พันธุ์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายยศธร กานต์ชนาพงศ์
ครูโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

นางสาวนลินญา เติมประโคน
พนักงานราชการ