สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
กลุ่มอำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวณัฐชา ทองตะเภา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวมัสนี บาดง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวนูรฮายาตี ยีหะมะ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาววรวรรณ บินรินทร์
พนักงานราชการ

นายสุธี จุ้งล๊ก
พนักงานราชการ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

นายอลงกต บุญสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว