สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน