สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
1.กลุ่มอำนวยการ (click) 
 
2.กลุ่มนโบายและแผน (click)
 
3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (click)
 
4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (click)
 
5.กลุ่มบริหารงานบุคคล (click)
 
6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (click)
 
7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (click)
 
9.กลุ่มกฏหมายและคดี (click)
 
10.หน่วยตรวจสอบภายใน (click)