สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
คู่มือการให้บริการ
คู่มือการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโบายและแผน 
          
คู่มือการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
คู่มือการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการให้บริการ กลุ่มกฏหมายและคดี 
คู่มือการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน