สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
               
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฏหมายและคดี
คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน