สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2565........................................................................
 
   
ภาคเรียนที่ 1
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565)
   ปีการศึกษา 2564........................................................................
 
ภาคเรียนที่ 1
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564)
สิ้นปีการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565)