สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร


ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0172317
e-mail : sesaoyala@gmail.com
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0172317
e-mail : sesaoyala@gmail.com